Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 500Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Waterwet, Marknesserweg te Emmeloord

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan de gemeente Noordoostpolder te Emmeloord is een beschikking verleend op grond van artikel 6.2, lid 1 van de Waterwet. De beschikking is verleend voor het lozen van afvalwater dat afkomstig is uit de brugkelder van de in de Marknesserweg gelegen Marknesserbrug ter hoogte van huisnummer 1A te Emmeloord in oppervlaktewater.

Aan de beschikking zijn voorschriften verbonde in het belang van de bescherming van het milieu.

 

Inzage

Genoemde beschikking ligt tot 28 februari 2019 ter inzage:

op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad;

in het gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord.

 

Bezwaren

Tegen de beschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter-inzage-termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland,

afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.