Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2019, 5Overige overheidsinformatieBekendmaking beslissing centraal stembureau omtrent registratie politieke groepering

Het centraal stembureau van Waterschap De Dommel maakt bekend dat tijdens de zitting van het centraal stembureau gehouden op 27 december 2018 het volgende besluit is genomen ter zake van een ontvangen verzoek tot wijziging van een geregistreerde aanduiding als bedoeld in artikel G 2a van de Kieswet;

BESLUIT:

In te stemmen met het verzoek van Stichting Water Natuurlijk tot het wijzigen van de statutaire zetel en vestigingsplaats en de aanwijzing van de (eerste) gemachtigde.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde beslissing van het hoofdstembureau beroep instellen. Het beroepschrift moet uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze openbare kennisgeving worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA Den Haag. Als u beroep indient moet u griffierecht betalen.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Marco Spee, (0411) 618 618.