Waterschapsverkiezingen 2019

Bekendmaking kandidaatstelling

 

Bekendmaking mogelijkheid tot het indienen van kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel maakt - ingevolge het bepaalde in artikel H 1, tweede lid, van de Kieswet - bekend dat op de dag van kandidaatstelling, op 4 februari 2019, van 09.00 uur tot 17.00 uur kandidatenlijsten met bijbehorende stukken kunnen worden ingeleverd op het kantoor van het waterschap gevestigd aan de Liemersweg 2 te Doetinchem.

Waarborgsom kandidaatstelling

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,- (tweehonderd en vijf en twintig euro) worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer

NL68 NWAB 0636 7573 7331 t.n.v. Waterschap Rijn en IJssel onder vermelding van ‘waarborgsom kandidaatstelling’ en de naam van de desbetreffende partij. Het bedrag moet uiterlijk 21 januari 2019 op de rekening van het waterschap staan. Degene die de betaling heeft verricht ontvangt een bewijs daarvan. Deze ontvangt de waarborgsom terug na indiening van een geldige kandidatenlijst. 

Betaling van de waarborgsom is niet nodig indien bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel één of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Formulieren kandidaatstelling

De benodigde formulieren voor de kandidaatstelling zijn gedurende drie weken voor en op de dag van kandidaatstelling verkrijgbaar via uw gemeente. De verklaring van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9) is tevens gedurende die periode verkrijgbaar bij het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel en te downloaden via de website van het waterschap: www.wrij.nl/waterschapsverkiezingen 

Voorcontrole formulieren kandidaatstelling

Op maandag 28 januari en op dinsdag 29 januari 2019, steeds tussen 09.00 uur en 17.00 uur, bestaat de mogelijkheid de formulieren op correctheid te laten controleren door het centraal stembureau. U kunt daarvoor een afspraak maken met mevrouw Lonneke Bol, T: +31314369350 of via: l.bol@wrij.nl

Bekendmaking Ondersteunende software verkiezingen

De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel maakt - ingevolge het bepaalde in artikel P 1a van de Kieswet - bekend dat het ten behoeve van de verkiezingen van het algemeen bestuur gebruik maakt van Ondersteunende software verkiezingen (OSV). Voor de specificatie, de broncode en de toetsingsrapporten van dit programma wordt verwezen naar: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen/ondersteunende-software-verkiezingen-osv/osv-voor-waterschappen

Een politieke groepering kan dit programma gebruiken voor het aanmaken van alle vereiste documenten voor de kandidaatstelling, zoals de kandidatenlijst, ondersteuningsverklaringen en instemmingverklaringen. Om de kans op fouten te verkleinen worden politieke groeperingen dringend verzocht gebruik te maken van OSV. U kunt OSV downloaden via de website van de Kiesraad. Op deze website zijn ook diverse instructiefilmpjes beschikbaar. U kunt OSV ook aanvragen bij het stembureau van het waterschap via: communicatie@wrij.nl/waterschapsverkiezingen

 

Bekendmaking zittingen centraal stembureau

Besloten zitting op dinsdag 5 februari 2019 om 16.00 uur

Het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel onderzoekt - krachtens artikel I 1 van de Kieswet - in een besloten zitting op dinsdag 5 februari 2019 om 16:00 uur de ingeleverde kandidatenlijsten.

Ingevolge het bepaalde in artikel I 3 van de Kieswet worden, onmiddellijk nadat de lijsten door het centraal stembureau zijn onderzocht, deze en, indien vereist, de verklaringen van ondersteuning, voor een ieder ter inzage gelegd bij het centraal stembureau op het kantoor van het waterschap.

Ingevolge het bepaalde in artikel I 1 van het Kiesbesluit wordt het proces-verbaal van de zitting eveneens ter inzage gelegd bij het centraal stembureau.

Voornoemde stukken worden tevens geplaatst op de website van het waterschap: www.wrij.nl/waterschapsverkiezingen

Openbare zitting op 8 februari 2019 om 19.00 uur

Het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel beslist - krachtens artikel I 4 van de Kieswet - in een openbare zitting op vrijdag 8 februari 2019 om 19:00 uur over:

- de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten;

- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;

Tevens nummert het centraal stembureau ingevolge artikel I 12 van de Kieswet de ingediende kandidatenlijsten. Ingevolge het bepaalde in artikel I 1 van het Kiesbesluit wordt het proces-verbaal van de zitting ter inzage gelegd bij het centraal stembureau op het kantoor van het waterschap en geplaatst op de website van het waterschap: www.wrij.nl/waterschapsverkiezingen

Openbare zitting op maandag 25 maart 2019

Op 25 maart 2019 stelt het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel ingevolge artikel P 20 van de Kieswet de uitslag van de verkiezing definitief vast. Deze zitting vindt plaats aansluitend aan de openbare zitting van het hoofdstembureau waarin ingevolge artikel O 2 van de Kieswet de stemopneming plaatsvindt. Laatstgenoemde zitting vangt aan om 10.00 uur.

Het proces-verbaal van de zitting wordt - ingevolge artikel P 23 van de Kieswet - openbaar gemaakt op de website van het waterschap.

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw C. Molenaar van het waterschap, telefoon: (0314) 369 369 of email: communicatie@wrij.nl.

 

Doetinchem, 14 januari 2019

De voorzitter van het centraal stembureau Waterschap Rijn en IJssel,

drs. H.Th.M. Pieper

 

Naar boven