Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 4887Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, ontwikkeling veld 3 en 4, gebied Noorderduin, Almere

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan Gemeente Almere te Almere zijn tijdelijke maatwerkbeschikkingen afgegeven op grond van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 en op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor het onttrekken van grondwater en de lozing van dit grondwater in oppervlakte­water ten behoeve van het ontwikkelen van het gebied Almere Noorderduin, veld 3 en 4.

Aan de maatwerkbeschikkingen zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Inzage

Genoemde maatwerkbeschikkingen zijn tot 13 juni 2019 in te zien:

op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur via het Digibord in de hal;

via de internetsite www.overheid.nl;

in het Infocentrum van het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Almere gedurende werkdagen van 08.00-17.00 uur en op donderdag van 08.00-20.00 uur.

 

Bezwaren

Tegen de beschikkingen kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.