HAS2019_Z16773 Contitank BV

Watervergunning voor het plaatsen van opslagtanks in de beschermingszone van de primaire waterkering te Farmsum.

 

Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 7 mei 2019 tot en met 18 juni 2019 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.

 

De watervergunning is hiernaast ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Klaas Mulder of Bart Lammers, telefoonnummer 0598-693800.

 

Naar boven