HAS 2019_Z16975 John Breider Mechanisatie te Hellum 

Watervergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van een spoelplaats, in de sloot aan de zuidzijde van de inrichting.

 

Op grond van de Waterwet is een watervergunning verleend aan John Breider Mechanisatie, Hoofdweg 137, 9627 PC Hellum voor het lozen van afvalwater afkomstig van een nieuw aan te leggen wasplaats, in de sloot aan de zuidzijde van de inrichting.

 

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 3 mei 2019 tot en met 14 juni 2019. De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met onderstaande contactpersoon. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap.

 

In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met team vergunningverlening van de afdeling Schoon Water (tel. 0598-693800).

Naar boven