Ter inzage: Ontwerp wijziging, intrekking en vaststelling beleidsregels en algemene regels watersysteem

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel is voornemens de beleidsregels en algemene regels voor het watersysteem te herzien. Beleidsregels bevatten de toetsingscriteria aan de hand waarvan vergunningaanvragen worden beoordeeld. Algemene regels bevatten een vrijstelling van de vergunningplicht onder voorwaarden.

De voorgenomen herziening bestaat uit:

Wijziging van:

 • 1.

  Beleidsregel 2.1: Algemene toetsingscriteria

 • 2.

  Beleidsregel 2.2:.Bruggen

 • 3.

  Beleidsregel 2.3: Duikers

 • 4.

  Algemene regels artikel 7: Verwijderen van werken en beplanting nabij een watergang

 • 5.

  Algemene regels artikel 9: Bruggen

 

Intrekking van:

 • 1.

  Algemene regels artikel 8: Aanleggen en behouden van dammen met duikers

 

Vaststelling van:

 • 1.

  Algemene regels artikel 8 (nieuw): Recreatieve activiteiten

 

Zienswijzen

De ontwerp-besluiten kunt u vinden in de bijlagen. Ze liggen van 8 mei 2019 t/m 18 juni 2018 ter inzage. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn naar keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Uw reactie kunt u binnen deze termijn richten aan: Waterschap Rijn en IJssel, Afdeling JZ, t.a.v. de heer M.A.J. Martens, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem, tel. 0314-369369 (algemeen nummer).

 

Vervolg

Na de terinzagelegging zal, met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen, definitieve besluitvorming plaatsvinden. Tegen besluiten omtrent vaststelling van beleidsregels en algemene regels staat geen bezwaar of beroep open.

 

Naar boven