Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 4708Overige overheidsinformatieVaststelling projectplan Verbetering Lopikerweteringkade zuid

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 16 april 2019 het projectplan ‘Verbetering Lopikerweteringkade Zuid’ en bijbehorend inspraakrapport heeft vastgesteld.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 11 december 2018 t/m 4 februari 2019. Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap twee zienswijzen ingediend.

Het definitieve projectplan Verbetering Lopikerweteringkade Zuid en inspraaknotitie zijn digitaal te raadplegen via de website www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen en www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/lopik/versterking-kade-lop/.

Beroep na definitieve vaststelling

Diegene die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan kan binnen 6 weken na bekendmaking van de vaststelling beroep instellen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht.

Een beroepschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving en een afschrift van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroep. Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 174,-- voor een natuurlijk persoon en € 345,-- voor een rechtspersoon.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld kan daarnaast ook een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank. Daarvoor zijn opnieuw griffierechten verschuldigd.

Op vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend. De rechtbank zal het beroepschrift versneld behandelen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de omgevingsmanager van dit project de heer A.R. Sybesma, telefoon: (030) 634 58 65 of per e-mail: ane.sybesma@hdsr.nl.

 

Houten, 29 april 2019