Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 4459Overige overheidsinformatieVaststelling Legger oppervlaktewateren 2018 en wijziging Legger oppervlaktewateren 2012

Samenvatting

Op 20 februari 2019 heeft het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de Legger oppervlaktewateren 2018 vastgesteld en de bestaande Legger oppervlaktewateren 2012 gewijzigd.

De Legger oppervlaktewateren 2018 en de wijziging van de Legger oppervlaktewateren 2012 treden in werking op 1 mei 2019. 

Algemeen

Op grond van de Waterwet en de Waterschapswet moet het waterschap beschikken over een actuele legger van het watersysteem. Het gaat hierbij om oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken, zoals gemalen en stuwen. Een Legger is een openbaar register waarin gegevens van deze waterstaatswerken zijn opgenomen, zoals locatie en (minimale) afmetingen. Ook zijn in de legger de onderhoudsplichten opgenomen en worden de onderhoudsplichtigen aangewezen.

Wijzigingen

Met de vaststelling van de Legger oppervlaktewateren 2018 heeft het waterschap de Legger oppervlaktewateren 2012 geactualiseerd. Zo zijn nu ook de kanaalsloten langs het Amsterdam-Rijnkanaal opgenomen en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. De belangrijkste wijzigingen zijn verder:

Leggerartikelen

 • 1.

  artikel 3 (werkingsgebied) is aangepast in die zin dat er nu drie typen beschermingszones zijn.

 • 2.

  artikel 4 (onderhoudsplichtigen) is uitgebreid met de onderhoudsplicht voor een bepaald type beschermingszone en een beschrijving van de onderhoudsplicht van aangelanden, zoals in detail aangegeven op de leggerkaart.

 • 3.

  artikel 5 (onderhoudsverplichtingen) is uitgebreid voor kunstwerken, beschoeiingen, overhangende beplanting en de beschermingszone. Daarentegen is de onderhoudsdiepte voor tertiaire watergangen geschrapt.

 • 4.

  tenslotte zijn er nieuwe bepalingen voor: aangewezen vaarwegen en overig vaarwater en natuurvriendelijke oevers.

Leggerkaart

Op de kaart zijn nieuwe onderdelen toegevoegd, zoals: beschoeiingen, natuurvriendelijke oevers, aangewezen vaarwegen en overige vaarwateren en beschermingszones voor kunstwerken en beschoeiingen. 

Waarom blijft de Legger oppervlaktewateren 2012 gedeeltelijk van kracht?

Tijdens de procedure heeft het waterschap opgemerkt dat op een aantal locaties de werkelijke situatie afwijkt van de leggerkaart, zonder dat daarvoor vergunning was verleend. Besloten is dat op deze locaties de oude legger blijft gelden totdat alles goed is uitgezocht. Deze locaties zijn op de leggerkaart met een grijs vlak aangeduid. Op die locaties blijft de Legger oppervlaktewateren 2012 van kracht. Voor deze wijziging ten opzichte van de ontwerp-legger die ter inzage heeft gelegen, wordt niet opnieuw een procedure gestart. De reden hiervoor is dat de Legger uit 2012 in het verleden al ter inzage heeft gelegen en belanghebbenden toen de gelegenheid hebben gehad hierop een inspraakreactie te geven.

Waar te raadplegen?

De legger oppervlaktewateren 2018 kunt u raadplegen op onze website en via onderstaande link: https://www.officielebekendmakingen.nl/wsb-2019-3812.html

De legger oppervlaktewateren 2012 kunt u raadplegen op onze website en via onderstaande link:  https://www.officielebekendmakingen.nl/wsb-2019-3811.html

Procedure

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na de datum van bekendmaking (17 april 2019) op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Beroep is uitsluitend mogelijk tegen het opleggen van een (nieuwe) onderhoudsverplichting, mits belanghebbende hiertegen vooraf een zienswijze heeft ingediend, dan wel dat belanghebbende redelijkerwijs niet kan worden verweten dat te hebben nagelaten.

(Tegen de vaststelling van de ligging, vorm, afmeting en constructie van waterstaatswerken is geen beroep mogelijk.)

Het beroep moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Bij het beroepschrift dient u, indien mogelijk, een afschrift van het besluit waarop het beroep betrekking heeft te overleggen.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de wijziging van de legger in werking treedt, tenzij voor het einde van de beroepstermijn, naast het indienen van beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overgelegd.

Beroep instellen en het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kan digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van beroep en voor het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor beroep bedraagt het griffierecht € 174,- voor een natuurlijk persoon en € 345,-  voor een rechtspersoon. Voor een gelijktijdig verzoek om voorlopige voorziening geldt nog eens hetzelfde bedrag.

 

Houten, 17 april 2019