Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 4442Overige overheidsinformatieOpenbare vergadering algemeen bestuur 24 april 2019

 

Plaats en tijdstip

In de Vechtzaal van het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo, vindt op 24 april 2019 om 19.00 uur de openbare vergadering van het algemeen bestuur plaats.

 

Agendapunten

1. Opening

2. Verslagen vergaderingen 27 en 28 maart 2019

3. Vragenhalfuur

4. Ingekomen stukken en mededelingen

4a. Voortgangsrapportage projecten eerste kwartaal 2019

5. Vaststellen visbeleid Vechtstromen

6. Ontwerpbegroting 2020 en eerste begrotingswijziging 2019 gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

7. Tijdelijke samenstelling AB-controlecommissie

8. Sluiting

 

Ter inzage legging

De agenda met bijbehorende stukken is te vinden op de website www.vechtstromen.nl