Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 4435Overige overheidsinformatieVaststelling projectplan Kadeverbetering Montfoortsevaartkade Oost

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 16 april 2019 het projectplan ‘Kadeverbetering Montfoortsevaartkade Oost’ heeft vastgesteld op grond van de Waterwet. De te verbeteren kade ligt in de gemeente Montfoort, ten oosten van de Montfoortse Vaart, langs de Cattenbroekerdijk, het deel vanaf de Lindeboomsweg tot aan het Weidepad. De kade voldoet niet meer aan de eisen voor waterveiligheid en moet verbeterd worden. Het waterschap is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water.

 

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 11 februari t/m 25 maart 2019. Tijdens deze inspraakperiode zijn bij het waterschap geen zienswijzen ingediend.

 

Projectplan inzien

Het projectplan is digitaal te raadplegen via de website www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen.

 

Beroep na vaststelling

De belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan of een belanghebbende die kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na dagtekening van deze bekendmaking, beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. U kunt ook digitaal beroep instellen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

 

Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd van € 170,-- voor een natuurlijk persoon en € 338,-- voor een rechtspersoon. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld kan daarnaast ook een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank. Daarvoor zijn apart griffierechten verschuldigd.

 

Op vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend. De rechtbank zal het beroepschrift versneld behandelen.

 

Inwerkingtreding

Het projectplan Kadeverbetering Montfoortsevaartkade Oost treedt na deze bekendmaking in werking.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de heer Hans Verkerk via mail hans.verkerk@hdsr.nl of telefoon 06-81337717.

 

Houten, 24 april 2019