Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 4334VerordeningenWijziging 'Regeling ondersteuning leden algemeen bestuur'

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 6 november 2018 met DM nr 1448049;

BESLUIT:

 

 

I. De navolgende wijzigingen vast te stellen voor het Reglement voor de vaste commissies van advies en voor de Regeling ondersteuning leden algemeen bestuur:

 

 • 1.

  Artikel 1, sub e, van het 'Reglement voor de vaste commissies van advies' als volgt aan te passen:

 • "duolid: iedere fractie mag voor een commissie een lid aanwijzen die tijdens de laatst gehouden verkiezingen voor het algemeen bestuur geplaatst moet zijn op de kandidatenlijst van de betreffende fractie of voor de lopende bestuursperiode op de reservelijst staat vermeld van de organisatie die de personen voor de betreffende geborgde zetels aanwijst";

 

 • 2.

  Artikel 3, lid 1, van het 'Reglement voor de vaste commissie van advies' als volgt aan te passen:

 • "De in artikel 2, lid 1 genoemde commissies bestaan uit:... ..";

 

 • 3.

  Artikel 3, lid 3, van het 'Reglement voor de vaste commissies van advies' als volgt aan te passen:

 • "De fracties mogen voor een commissie een duolid aanwijzen, waarbij het bepaalde in het tweede lid van overeenkomstige toepassing is";

 

 • 4.

  Artikel 7 van de 'Regeling ondersteuning leden algemeen bestuur als volgt aan te passen:

 • "Een commissielid als bedoeld in artikel 1, sub e, van het 'Reglement voor de vaste commissies van advies, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur bij besluit van 28 januari 2009, ontvangt een maandelijkse vergoeding die 50% bedraagt van het bedrag zoals vastgelegd in artikel 4.1.1 van het 'Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers";

 

 • 5.

  Artikel 8 van de 'Regeling ondersteuning leden algemeen bestuur' als volgt aan te passen

 • "Een commissielid als bedoeld in artikel 1, sub e, van het Reglement voor de vaste commissies van advies, vastgesteld door het algemeen bestuur bij besluit van 28 januari 2009, ontvangt eveneens de vergoeding voor reis- en verblijfkosten, conform het bepaalde in artikel 4.1 van de 'Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers'.

 

 • 6.

  Artikel 8[9], lid 4 en lid 5, van de 'Regeling ondersteuning leden algemeen bestuur' in te trekken;

 

 • 7.

  De artikelen 8[9] t/m 13[14] (incl. bijlage) van de 'Regeling ondersteuning leden algemeen bestuur' te vernummeren tot de artikelen 9 t/m 14 (incl. bijlage);

 

II. Te bepalen dat een duolid, als bedoeld in artikel 1, sub e, van het 'Reglement voor de vaste commissie van advies' een vergoeding ontvangt die, onder toepassing van artikel 4.4.2, sub b, van het 'Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers', 50% bedraagt van de vergoeding van een AB-lid zoals vastgelegd in artikel 4.1.1 van voormeld rechtspositiebesluit.

 

III. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 april 2019

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 februari 2019

Dijkgraaf, P.J.M. Poelmann

Secretaris-directeur, J. Goedhart