Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 4301Overige overheidsinformatieHerinrichting Vechtdal traject Hardenberg – Junne: concept projectplannen Karshoek-Stegeren en Rheezermaten.

Bekendmaking

In de vergadering van 26 februari 2019 heeft het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen de projectplannen Karshoek-Stegeren en Rheezermaten vastgesteld.

Samen met de gemeenten Hardenberg en Ommen en de provincie Overijssel maken zij bekend dat beide projectplannen en diverse ontwerpbesluiten voor herinrichtingsmaatregelen van de Vecht voor het traject Hardenberg - Junne ter inzage worden gelegd in de periode van donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019. In deze periode mag een ieder een zienswijze indienen.

Toelichting

In 2007 is het programma Ruimte voor de Vecht gestart. Onder dit programma wordt het Vechtdal door waterschap Vechtstromen ingericht tot een veilige, beleefbare en half natuurlijke rivier. In het tracé Hardenberg - Junne wordt ingezet op de ambitie om de Vecht om te vormen naar een halfnatuurlijke rivier. Binnen het tracé liggen de deelgebieden Rheezermaten en Karshoek-Stegeren.

Het deelgebied Rheezermaten ligt in de gemeente Hardenberg. In dit deelgebied worden door het waterschap meanders in de Vecht aangebracht, worden landbouwgronden omgezet tot natuur en worden natuurvriendelijke oevers aangebracht.

In het deelgebied Karshoek-Stegeren wordt door het waterschap ook een meander aangebracht en wordt een nevengeul gegraven. Ook hier worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het deelgebied Karshoek-Stegeren ligt voor het overgrote deel in de gemeente Ommen, alleen een klein gedeelte van circa 6 hectare ligt binnen de gemeente Hardenberg. Dit deel wordt Diffelen genoemd. Het valt onder het milieueffectrapport ‘MER Herinrichting Karshoek-Stegeren’ en onder het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebieden Rheezermaten en Diffelen’.

De juridische basis van deze gezamenlijke terinzagelegging is te vinden in de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.30), het coördinatiebesluit van de raad van Ommen van 29 mei 2018 en het coördinatiebesluit van de raad van Hardenberg van 22 mei 2018. Artikel 3:26 Algemene wet bestuursrecht geeft regels over de gecoördineerde terinzagelegging.

 

Wat ligt ter inzage?

De volgende ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

Bevoegd gezag waterschap Vechtstromen:

 • 1.

  Concept-projectplan Waterwet, Rheezermaten, Vecht

 • 2.

  Concept-projectplan Waterwet, Karshoek – Stegeren, Vecht

Bevoegd gezag gemeente Hardenberg:

 • 1.

  Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebieden Rheezermaten en Diffelen’

Bevoegd gezag gemeente Ommen:

 • 1.

  Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebied Karshoek-Stegeren’

Bevoegd gezag provincie Overijssel:

 • 1.

  Ontwerp-ontgrondingenvergunning

Tot de bijbehorende stukken behoren in elk geval:

 • 1.

  Milieueffectrapport ‘MER Herinrichting Rheezermaten’;

 • 2.

  Milieueffectrapport ‘MER Herinrichting Karshoek-Stegeren’.

 

Waar liggen de stukken ter inzage?

Alle stukken zijn in te zien op de volgende locaties:

 • 1.

  Gemeentehuis Hardenberg, Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg

 • 2.

  Gemeentehuis Ommen, Chevalleraustraat 2, 7731 EE Ommen

 • 3.

  Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

 • 4.

  Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo

 •  

De ontwerp projectplannen Karshoek Stegeren en Rheezermaten zijn vanaf donderdag 18 april 2019 in te zien in het elektronisch waterschapsblad via de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties, deze stukken treft u aan de linkerzijde op de webpagina aan en via https://www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingen/

 

Daarnaast zijn de ontwerpbestemmingsplannen digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl:

De kennisgeving ontgrondingenvergunning van de Provincie Overijssel staat op www.overheid.nl

 

Zienswijzen indienen

Zienswijzen over de concept projectplannen Karshoek-Stegeren en Rheezermaten kunnen worden ingediend bij waterschap Vechtstromen op de volgende wijze:

 • 1.

  schriftelijk via Postbus 5006, 7600 GA te Almelo onder vermelding van “projectplan Waterwet, herinrichting Vechtdal traject Hardenberg-Junne”.

 • 2.

  Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen moet u een afspraak met het waterschap maken via telefoonnummer 088-2203333.

Zienswijzen over het ontwerpbesluit voor het bestemmingsplan voor het grondgebied van Hardenberg kunnen in ieder geval worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Hardenberg op de volgende wijze:

 • 1.

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier;

 • 2.

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze herinrichting Vechtdal traject Hardenberg – Junne”;

 • 3.

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

Zienswijzen over het ontwerpbesluit voor het bestemmingsplan voor het grondgebied van Ommen kunnen in ieder geval worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Ommen op de volgende wijze:

 • 1.

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier;

 • 2.

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze herinrichting Vechtdal traject Hardenberg-Junne”;

 • 3.

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0529.

Zienswijzen over de ontgrondingenvergunning kunnen worden ingediend bij Provincie Overijssel:

 • 1.

  via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘ontwerp-ontgrondingenvergunning herinrichting Vechtdal traject Hardenberg-Junne’.

 • 2.

  schriftelijk bij: Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle onder vermelding van ‘ontwerp-ontgrondingenvergunning herinrichting Vechtdal traject Hardenberg-Junne’.

 •  

Zienswijzen kunnen worden ingediend in de periode van donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019. Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter. Op de beroepsprocedure bij de rechter is te zijner tijd de Crisis- en herstelwet van toepassing.

De zienswijzen worden inhoudelijk behandeld door het bevoegd gezag. In verband hiermee wordt u verzocht aan te geven waar de zienswijze betrekking op heeft.

Meer informatie?

Er worden twee inloopbijeenkomsten georganiseerd om u te informeren over de plannen en procedures en eventuele vragen te beantwoorden:

 • 1.

  over het plan voor Rheezermaten op 13 mei 2019 bij restaurant Rheezerbelten, Grote Beltenweg 1, 7771 SX Hardenberg.

 • 2.

  over het plan voor Karshoek-Stegeren op 15 mei 2019 bij restaurant De Bootsman, Coevorderweg 19, 7737 PE Stegeren.

U bent hier van harte welkom tussen 16.00 en 20.00 uur!

Voor inhoudelijke vragen hierover kunt u terecht bij Waterschap Vechtstromen, telefoonnummer 088-2203333.