Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 4265Beschikkingen | afhandelingManderveen, aanbrengen gronddam met duiker en verlengen duiker DK16049 in waterloop WL01656

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van H. Schipper te Manderveen voor het aanbrengen en hebben van een gronddam met duiker ter lengte van 8 meter in de waterloop WL01656 (afvoervak AV03342), gelegen tussen de percelen kadastraal bekend als gemeente Tubbergen, sectie B, nummers 4716 en 4716 en het verlengen en hebben van duiker DK16049 met een lengte van 8 meter in waterloop WL01656 (afvoervak AV03342), ter plaatse van het perceel bekend als gemeente Tubbergen, sectie B, nummer 4591.

 

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947

 

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1922250.

 

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  

Almelo, 15 april 2019