Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2019, 4262Beschikkingen | afhandelingWeerselo, lozen afvalwater

Ontwerp-vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen is voornemens positief te besluiten op de aanvraag van Vitens N.V. te Zwolle voor het lozen van afvalwater afkomstig van Productiebedrijf Weerselo, gelegen aan de Diepemorsweg 8 te Weerselo, te wijzigen.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947

 Ter inzage

De ontwerp-vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo en onder vermelding van Z-1819362.

 Zienswijzen

De ontwerp vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de ontwerp vergunning staat voor eenieder de mogelijkheid open om binnen 6 weken zienswijzen in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is bekendgemaakt aan vergunninghouder op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  

Almelo, 15 april 2019