Waterschapsblad van Waterschap Vallei en Veluwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Vallei en VeluweWaterschapsblad 2019, 3997Beschikkingen | afhandelingBekendmaking watervergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater t.b.v. het verleggen van de N345 te Zutphen

 

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend voor het onttrekken en lozen van grondwater en de daarvoor te verrichtten handelingen in het watersysteem. De werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van het in den droge verleggen van de N345 te Zutphen, waarbij aan zowel de Baankstraat als de Kanonsdijk een onderdoorgang gerealiseerd gaat worden.

De vergunning is verzonden op 8 april 2019.

Het waterschap heeft een vergunning afgegeven met voorschriften om het milieu te beschermen.

Ten behoeve van bovenstaand project is een vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit afgegeven, waarin het waterschap heeft aangegeven dat er geen kans is op aanzienlijke milieunadelige gevolgen en dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden. Dit besluit wordt gelijktijdig met de watervergunning ter inzage gelegd.

 

Inzien van stukken

U kunt het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit, de vergunning en de daarbij behorende stukken inzien van 11 april tot en met 22 mei 2019 bij Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn: elke werkdag na telefonische afspraak (055 527 29 11).

Indien gewenst kan het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit en de vergunning met bekendmaking ook naar u gemaild worden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar evanbokhorst@vallei-veluwe.nl of rzondag@vallei-veluwe.nl. De vergunning met bekendmaking zal u dan via e-mail worden toegezonden.

 

Bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na verzending van dit besluit hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Dit is de datum waarop het besluit is verzonden. Het bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan een verzoek tot het treffen van een 'voorlopige voorziening' indienen, als tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht tot de uitspraak van de rechtbank. Zo'n verzoek moet worden gedaan bij de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Van degene die een verzoek tot het treffen van ‘voorlopige voorziening’ indient wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd (€ 174, - voor een natuurlijk persoon, € 345, - voor een rechtspersoon). Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

 

Vragen

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Kleverwal (vergunningverlener) via telefoonnummer: 06 20 01 25 02.

Het nummer van de vergunning is Z2019-000028/D2019-002195

Waterschap Vallei en Veluwe

Apeldoorn

Datum bekendmaking: 10 april 2019