Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 3843Overige overheidsinformatieStart inspraak ontwerp-projectplan Kom van Langbroek, Deelgebied Sterkenburg

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 2 april 2019 het ontwerp-projectplan voor het project Verbeteren waterkwaliteit Kom van Langbroek, Deelgebied Sterkenburg heeft vastgesteld en ter inzage legt voor inspraak. In het projectplan staan de werkzaamheden beschreven die het waterschap wil gaan uitvoeren.

 

Stukken inzien

 

Van 8 april tot en met 20 mei 2019 kunt u het ontwerp-projectplan digitaal inzien via https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/langbroekerwetering/verbeteren/deelgebied/.

 

Bent u niet in de gelegenheid om het ontwerp-projectplan digitaal in te zien, dan kunt u het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen inzien op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, te Houten, elke werkdag van 9.00 -17:00 uur.

 

Zienswijze

 

U kunt gedurende een periode van 6 weken, naar keuze schriftelijk of mondeling, uw zienswijze over het ontwerp-projectplan indienen bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ, Houten. U heeft hiervoor de tijd tot en met 20 mei 2109.

 

Het college van het waterschap informeert iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de inspraakreactie in het projectplan wordt verwerkt. Dit gebeurt nadat het college het plan heeft vastgesteld.

 

Meer informatie

 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectbeheerder David Reurslag, tel. 030-209 7238 of via de e-mail david.reurslag@hdsr.nl 

 

Houten, 8 april 2019.