Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 3811VerordeningenWijziging Legger oppervlaktewateren 2012

 

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 5 februari 2019 met DM nr 1469136;

BESLUIT:

 • 1.

  Het' lnspraakrapport Legger Oppervlaktewateren 2018' vast te stellen;

 • 2.

  De'Legger Oppervlaktewateren 2018' vast te stellen;

 • 3.

  De uitoefening van de bevoegdheid vermeld in artikel 13, lid 1 van de Legger, ten aanzien van het bepalen van het moment van inwerkingtreding van de Legger, te delegeren aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden;

 • 4.

  De'Legger Oppervlaktewateren 2012' in te trekken met ingang van de in lid 3 bedoelde datum, met uitzondering van de grijs gemarkeerde gebieden op de Leggerkaart 2018, waar voormelde Legger van kracht blijft.

 • 5.

  De Legger Oppervlaktewateren 2018 periodiek te actualiseren, zo mogelijk in samenhang met de Keur 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 februari 2019.

Voorzitter, P.J.M. Poelmann

Secretaris, J. Goedhart