Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 3810VerordeningenBesluit wijziging Legger primaire waterkeringen langs de Neder-Rijn en Lek met de daartoe behorende kunstwerken van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

 

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 4 december 2018 met DM nr. 1454022;

gelet op artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 4.1 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009;

BESLUIT:

 • 1.

  Het inspraakrapport “wijziging legger primaire waterkeringen” vast te stellen;

 • 2.

  De “Legger primaire waterkeringen langs de Neder-Rijn en Lek met de daartoe behorende kunstwerken van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden”, hierna de legger, vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur d.d . 22 oktober 2003, als volgt te wijzigen:

  • I.

   artikel 1, sub g van de legger komt te luiden: “waterstaatswerkzone: tot de waterstaatswerkzone van de primaire waterkering wordt gerekend de kruin, de wederzijdse taluds, de bermen en de daarin of daaraan aangebrachte werken, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende leggerkaart”.

  • II.

   artikel 1, sub h van de legger in te trekken.

  • III.

   artikel 1, sub i van de legger komt te luiden: “beschermingszone: de buiten de waterstaatswerkzone gelegen gronden aan weerszijden van de primaire waterkering, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende leggerkaart”.

  • IV.

   in artikel 1, sub j en in de titel van artikel 4 van de legger, het woord “kernzone” wijzigen in “zone waterstaatswerk”.

  • V.

   aan artikel 1 van de legger toe te voegen sub m, luidende: “profiel van vrije ruimte: de ruimte ter weerszijden van en boven een waterkering die naar het oordeel van het waterschap nodig is voor toekomstige verbeteringen aan de waterkering, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende leggerkaart”.

  • VI.

   aan deel II van de legger toe te voegen de op 19 december 2018 vastgestelde leggerkaart “Leggerzones PWK2003, wijziging 2018”.

  • VII.

   de zones vermeld op de situatiekaarten (schaal 1:2000) behorend bij de legger zoals vastgesteld op 22 oktober 2003, zo te interpreteren dat: kernzone en beschermingszone samen de waterstaatswerkzone vormen en dat onder de buitenbeschermingszone de beschermingszone moet worden verstaan, in overeenstemming met bovenstaand besluit.

 • 3.

  De wijziging van de legger primaire waterkeringen in werking te laten treden op 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2018,

P.J.M. Poelmann, voorzitter

J. Goedhart, secretaris