Bekendmaking besluit vergunning voor bronbemaling t.b.v. het verleggen van rioolpersleidingen en een drinkwatertransportleiding te Duiven en Zevenaar voor het project ViA15

Met het project ViA15 wil Rijkswaterstaat de autosnelweg A15 vanaf knooppunt Ressen doortrekken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A12 en A15 zullen dan ook worden verbreed. Hiertoe moeten er kabels en leidingen van Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel worden verlegd. Om de effecten van de benodigde bronbemalingen te onderzoeken is een milieueffectrapport (MER) opgesteld: “Bemalingen ten behoeve van verlegging kabels en leidingen project ViA15 in Duiven en Zevenaar”. Deze MER dient als grondslag voor de watervergunningen voor de bronbemalingen van bovengenoemde organisaties. Het MER en de onderliggende stukken zijn op 29 maart en 5 april 2018 gepubliceerd in de Staatscourant en het Waterschapsblad (2018, nummers 2804 en 3060) en kan daar worden ingezien

Waterschap Rijn en IJssel  heeft, mede namens Vitens, een watervergunning aangevraagd voor een bronbemaling ten behoeve van het verleggen van een drinkwatertransportleiding en twee rioolpersleidingen langs de A12 tussen Duiven en Zevenaar ten behoeve van ViA15.

Deze advertentie heeft betrekking op ons definitieve besluit op de vergunningaanvraag.

Vaststelling besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel maakt bekend op 26 maart 2019 het besluit op de bovengenoemde vergunningaanvraag (gewijzigd) te hebben vastgesteld.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit voor deze bronbemaling heeft ter inzage gelegen van 1 november tot en met 12 december 2018.  Zie hiervoor het Waterschapsblad 10740, d.d. 31 oktober 2018. Het definitieve besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd. Volgens de voorschriften diende de vergunninghouder een bemalings-, lozings- en monitoringsplan aan ons toe te sturen. Hiertoe hebben wij een Technisch bemalingsplan ontvangen, dat door ons is goedgekeurd. De betreffende voorschriften hebben wij hierop aangepast. Uit het Technisch bemalingsplan blijkt dat de uitvoering van het project is gewijzigd, ter beperking van de gevolgen voor de omgeving. Hierdoor is het vergunde waterbezwaar verminderd van 4 miljoen naar 2,6 miljoen m3 grondwater.

Terinzagelegging

Ons definitieve besluit ligt, samen met de bijbehorende stukken, ter inzage van 1 april tot en met 12 mei 2019:

  • 1.

    Op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem op werkdagen tussen 08:00 uur tot 17:00 uur. Meldt u zich bij de balie, Liemersweg 2 te Doetinchem.

  • 2.

    In het Waterschapsblad, te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl en via de website van het waterschap (www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen).

 

Beroep en voorlopige voorziening

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank. Gedurende de beroepstermijn kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Meer informatie hierover kunt u vinden in hoofdstuk 9 van ons besluit.

 

Informatie

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314-369783. Per e-mail kunt u voor informatie bij ons waterschap terecht via: info@wrij.nl.

 

Naar boven