HAS2019_Z16566 Dekker Verhuur Rolde, Marwijksoord 4b,  9448 XB  Marwijksoord

Watervergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van een spoelplaats, in de sloot aan de zuidzijde van de inrichting.

 

Op grond van de Waterwet is een watervergunning verleend aan Dekker Verhuur Rolde, Marwijksoord 4b, 9448 XB Marwijksoord voor het lozen van afvalwater afkomstig van de spoelplaats, in de sloot aan de zuidzijde van de inrichting.

 

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 29 maart 2019 tot en met 10 mei 2019. De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met onderstaande contactpersoon. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap.

 

In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Elias Bos tel. 0598-693245.

 

Naar boven