Ontwerp projectplan Waterwet ‘Aaltense Goor Zwarte Veen'

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘Aaltense Goor Zwarte Veen’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Waterschap Rijn en IJssel werkt met o.m. de gemeente Aalten, de gemeente Oude IJsselstreek, Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek en de provincie Gelderland aan de ontwikkeling van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem in het stroomgebied van de Baakse Beek en Veengoot. Het natuur- en landschapsreservaat Aaltens Goor en het Zwarte Veen, gelegen binnen de driehoek Aalten, Varsseveld en Lichtenvoorde, wordt heringericht. Het uitvoeringsprogramma voorziet in landbouwstructuurverbetering, natuurontwikkeling en -herstel, waterberging en waterretentie, recreatief medegebruik en landschapsbeleving van het gebied. In dit ontwerp projectplan Waterwet zijn de voorgenomen inrichtingsmaatregelen opgenomen uit te voeren binnen het grondgebied van de gemeente Aalten.Het ontwerp projectplan Waterwet ‘Aaltense Goor Zwarte Veen’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites: - http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen en - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp projectplan.

Op dinsdag 9 april a.s. organiseert het waterschap een inloopbijeenkomst over het project Aaltense Goor en Zwarte Veen in ’t Romienendal, Aladnaweg 3, Aalten. U bent tussen 17:00 tot 20:00 uur welkom om het plan Aaltense Goor en Zwarte Veen te bekijken en om uitleg te krijgen over de verschillende onderdelen van het project, waaronder het ontwerp projectplan Waterwet ‘Aaltense Goor Zwarte Veen’. Er zijn vertegenwoordigers van het waterschap, Staatsbosbeheer, de provincie, de gemeente en de bewonersgroep aanwezig om u te woord te staan.

Voor informatie over het ontwerp projectplan Waterwet ‘Aaltense Goor Zwarte Veen’ kunt u ook terecht bij de heer R. (Ronald) Broekhuizen (projectmanager Waterschap Rijn en IJssel) (tel. 06 - 51427514). Hij kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

Naar boven