Waterschapsblad van Waterschap Vallei en Veluwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Vallei en VeluweWaterschapsblad 2019, 3107Beschikkingen | afhandelingBekendmaking watervergunning ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van eiland ABC in de Veenderij te Veenendaal

 

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend voor de volgende werkzaamheden t.b.v. het bouw- en woonrijp maken van eiland ABC in de Veenderij te Veenendaal:

 • 1.

  lozen van water afkomstig van nieuw verhard oppervlak in een oppervlaktewaterlichaam A middels tien uitstroomvoorzieningen;

 • 2.

  graven van een oppervlaktewaterlichaam A;

 • 3.

  het verbreden en verdiepen van een bestaand oppervlaktewaterlichaam A (Nieuwe Wetering);

 • 4.

  dempen van zes oppervlaktewaterlichamen C (WL_16589: WL_16622, WL_16563, WL_16564, WLJ6562 en WL_16561);

 • 5.

  aanleggen van beschoeiing in een oppervlaktewaterlichaam A;

 • 6.

  aanleggen van vier dammen met duiker in oppervlaktewaterlichamen A,

 • 7.

  aanleggen van twee tijdelijke dammen met duiker in een oppervlaktewaterlichaam A;

 • 8.

  aanleggen van een bootinlaatplaats.

 

De vergunning is verzonden op 19 maart 2019.

Het waterschap heeft een vergunning afgegeven met voorschriften om het milieu te beschermen.

 

Inzien van stukken

U kunt de vergunning en de daarbij behorende stukken inzien van 22 maart tot en met 2 mei 2019 bij Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn: elke werkdag na telefonische afspraak (055 527 29 11).

Indien gewenst kan de vergunning met bekendmaking ook naar u gemaild worden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar evanbokhorst@vallei-veluwe.nl of rzondag@vallei-veluwe.nl. De vergunning met bekendmaking zal u dan via e-mail worden toegezonden.

 

Bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na verzending van dit besluit hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Dit is de datum waarop het besluit is verzonden. Het bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan een verzoek tot het treffen van een 'voorlopige voorziening' indienen, als tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht tot de uitspraak van de rechtbank. Zo'n verzoek moet worden gedaan bij de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Van degene die een verzoek tot het treffen van ‘voorlopige voorziening’ indient wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd (€ 174, - voor een natuurlijk persoon, € 345, - voor een rechtspersoon). Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

 

Vragen

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw De Ruijter (vergunningverlener) via telefoonnummer: 06 11 78 53 20.

Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Van Bokhorst, juridisch-administratief medewerker) via telefoonnummer: 06 21 16 48 57.

Het nummer van de vergunning is 1344431/1367857

Waterschap Vallei en Veluwe

Apeldoorn

Datum bekendmaking: 21 maart 2019