Waterschapsblad van Wetterskip Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wetterskip FryslânWaterschapsblad 2019, 3096Beschikkingen | afhandelingWatervergunning WFN1902605 aanleggen van een glasvezelkabel netwerk in het het buitengebied van Achtkarspelen

Op 19 maart 2019 heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân een watervergunning verleend aan Kabelnet Noord BV, Dokkum, voor het het aanleggen van een glasvezelkabel netwerk in het buitengebied van Achtkarspelen, in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

De watervergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de dag na de publicatie tot 6 weken later ter inzage in het kantoor van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op telefonische afspraak, tel. 058 2922222.

Informatie

Voor nadere informatie over deze watervergunning kunt u contact opnemen met de heer A.J. Nauta, telefoonnummer 0582922707, e-mailadres anauta@wetterskipfryslan.nl

Bezwaar

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

- uw naam en adres;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u ingeval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel. 058 2922222.