Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 3072Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Besluit lozing afvalwater huishoudens

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Voor diverse particuliere huishouden in de gemeente Noordoostpolder is een ontheffing verleend op basis van het Besluit lozing afvalwater huishoudens. De ontheffing is verleend voor het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van dit particuliere huishouden via een minder vergaande zuiveringsvoorziening (septic tank kleiner dan 6 m³) en voor het lozen van het grijze afvalwater zonder een zuiveringsvoorziening rechtstreeks in oppervlaktewater.

In de ontheffing zijn tevens maatwerkvoorschriften gesteld in het belang van de bescherming van het milieu.

 

Inzage

De ontheffing ligt tot 2 mei 2019 ter inzage op het kantoor van Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad, gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur en in het gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder

 

Bezwaren

Tegen de ontheffing kunnen tot eind van de ter-inzage-termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.