Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 3071Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, Wittevrouwen 10 te Almere

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Een maatwerkbeschikking op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer is afgegeven voor het lozen van afvloeiend hemelwater afkomstig van de parkeerplaatsen, de laaddocks en het dak van het distributie- en sorteercentrum van PostNL aan de Wittevrouwen 10 te Almere.

Aan de beschikking zijn maatwerkvoorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Voor de aangevraagde lozing zijn tevens algemene regels vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Inzage

Genoemde maatwerkbeschikking ligt tot 2 mei 2019 ter inzage:

op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. Voor een afspraak kunt u bellen naar het water­schapshuis, telefoonnummer (0320) 274 911.

in het Infocentrum van het gemeentehuis van de gemeente Almere, Stadhuisplein 1 te Almere. Iedere werkdag van 09.00 uur-17.00 uur.

 

Bezwaren

Tegen de maatwerkbeschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter-inzage-termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Tegen de algemene regels kunnen geen bezwaren worden ingediend omdat dit landelijk vastgestelde voorschriften betreffen.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.