Ontwerpbesluit ter inzage voor wijziging voorschrift vergunning grondwateronttrekking Gasunie en Vitens t.b.v. het verleggen van leidingen te Duiven en Zevenaar voor het project ViA15

Met het project ViA15 wil Rijkswaterstaat de autosnelweg A15 vanaf knooppunt Ressen doortrekken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Gasunie en Vitens moeten hiertoe te Duiven en Zevenaar drie aardgastransportleidingen en een drinkwatertransportleiding verleggen. Voor het verleggen van deze leidingen is een bronbemaling nodig. Waterschap Rijn en IJssel heeft voor deze bronbemaling op 31 juli 2018 een watervergunning verleend. Deze vergunning is gepubliceerd in Waterschapsblad 2018, nr. 7742 en kan daar worden ingezien. De bij de vergunning behorende Milieueffectrapportage en de onderliggende stukken zijn op 29 maart en 5 april 2018 gepubliceerd in de Staatscourant en het Waterschapsblad (2018, nummers 2804 en 3060).  

Na het verlenen van de bovengenoemde vergunning is echter de uitgangssituatie voor deze bronbemaling gewijzigd. Aan de vergunning zijn via het Technisch bemalingsplan actiewaarden (lees: grondwaterstanden) verbonden om schade voor de omgeving te voorkomen. Door de droge zomer en najaar van 2018 zijn deze actiewaarden niet meer actueel. Gasunie en Vitens hebben daarom een verzoek ingediend tot wijziging van deze actiewaarden. Daarnaast willen Gasunie en Vitens zowel de uitvoeringsperiode als werkwijze voor het verwijderen van de leidingen wijzigen. Door de nieuwe werkwijze wordt het waterbezwaar met 75% verminderd ten opzichte van de nu vergunde uitvoering. Hierdoor worden de gevolgen van de bronbemaling voor de omgeving beperkt.

Waterschap Rijn en IJssel is van plan in te stemmen met de gevraagde wijzigingen en heeft hiertoe een ontwerpbesluit opgesteld. Deze advertentie heeft betrekking op dit ontwerpbesluit.

Inspraak op het ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de vergunning ligt, samen met de aanvraag en bijbehorende rapporten, ter inzage van 21 maart tot en met 8 mei 2019:

 

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen naar voren brengen ten aanzien het ontwerpbesluit.

Een schriftelijke zienswijze moet in elk geval bevatten:

  • 1.

    De naam en adres van de indiener;

  • 2.

    De dagtekening van de zienswijze;

  • 3.

    Een opgave van de reden waarom u zich met het ontwerpbesluit niet kunt verenigen;

en dient u te richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC te Doetinchem, onder vermelding van het specifieke ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht. De zienswijze kan ook per e-mail worden ingediend via: info@wrij.nl, met als onderwerp: Zienswijze zaaknummer WRIJVERG-2-99955.

 

 Hoorzitting

Op 18 april 2019 wordt er op verzoek om 10.00 uur een hoorzitting gepland over de gevraagde wijziging van de vergunning voor de bronbemaling en het ontwerpbesluit in Hotel Van der Valk Duiven. Dit verzoek kan tot en met 16 april 2019 worden ingediend via vergunningen@wrij.nl of telefoonnummer 0314 – 369 783. Tijdens de hoorzitting is er gelegenheid tot het stellen van vragen over de wijziging van de vergunning. Tevens kan er mondeling een zienswijze worden ingediend op het ontwerpbesluit.

 

Naar boven