Ontwerp projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Willinks Weust Winterswijk’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘PAS / Natura 2000-gebied Willinks Weust Winterswijk’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

In het kader van de Programmatsiche Aanpak Stikstof (PAS) en het Beheerplan Natura 2000 zijn in nauwe samenwerking tussen Staatsbosbeheer, de Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Winterswijk maatregelen uitgewerkt. Deze maatregelen zijn erop gericht het Natura2000-gebied Willinks Weust te behouden en te herstellen. De uit te voeren watermaatregelen betreffen:

- hydrologisch herstel door aanpassen van het ontwateringssysteem en

- mitigerende maatregelen gericht op het voorkomen, beperken en compenseren van natschade.

 

Het ontwerp projectplan Waterwet "PAS / Natura 2000-gebied Willinks Weust Wintrswijk" en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites:

- http://www.wrij.nl/hema/actueel/bekendmakingen en

- http://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

De stukken zijn ook als externe bijlage te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

 

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie hebben belanghebbenden de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Schriftelijk zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

 

Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp projectplan.

 

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet "PAS/Natura 2000- gebied Willinks Weust Winterswijk" kunt u terecht bij de projectleider de heer R. Stapelbroek. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0314-369582 of e-mail r.stapelbroek.nl. De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

 

Naar boven