Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2019, 2991Plannen | overigOntwerp Onderhoudsbeheerplan watergangen en waterkeringen

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 12 maart 2019 het ontwerp Onderhoudsbeheerplan watergangen en waterkeringen vastgesteld.

Het huidige plan dateert uit 2006 en is geactualiseerd.

Het nieuwe Onderhoudsbeheerplan watergangen en waterkeringen omschrijft hoe het waterschap onderhoud aan watergangen en waterkeringen uitvoert. Het plan is afgestemd op de Wet natuurbescherming en de nieuwe gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen.

In het nieuwe Onderhoudsbeheerplan is het onderhoud afgestemd op de functie van wateraan- en -afvoer voor watergangen en erosiebestendigheid van waterkeringen. Daarnaast worden in elke watergang de kansen voor ecologie optimaal benut. Hierbij wordt de habitat (leefomgeving) benadering gehanteerd. Dit betekent dat het waterschap bij het onderhoud ervan uitgaat dat (beschermde) planten en dieren overal in ons systeem voorkomen of kunnen voorkomen.

 

Zienswijzen

Het ontwerp Onderhoudsbeheerplan watergangen en waterkeringen ligt vanaf 21 maart 2019 gedurende zes weken (tot 2 mei 2019) ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van terinzagelegging hun zienswijze over het ontwerp Onderhoudsbeheerplan watergangen en waterkeringen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD VEENDAM.

 

Voor meer informatie over de procedure: Ineke Oosting, tel. 0598 693825.

Voor meer informatie over de inhoud van het Onderhoudsbeheerplan: Hugo Assink, tel. 0598 693615.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen tussen 8 en 16.30 uur contact opnemen met Hugo Assink.