Ontwerp projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Korenburgerveen Winterswijk’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘PAS / Natura 2000- gebied Korenburgerveen Winterswijk’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en het Beheerplan Natura 2000 zijn onder regie van provincie Gelderland – in nauwe samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten en de gemeente Winterswijk – maatregelen uitgewerkt. Deze maatregelen zijn erop gericht het Natura 2000-gebied Korenburgerveen te behouden, te herstellen en uit te breiden. De uit te voeren watermaatregelen betreffen:

  • 1.

    gedeeltelijk dempen van de Schaarsbeek;

  • 2.

    dempen van de Parallelsloot en

  • 3.

    beëindigen onderbemaling.

Het ontwerp projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Korenburgerveen Winterswijk’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites: - http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen en - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie hebben belanghebbenden de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp projectplan.

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000- gebied Korenburgerveen Winterswijk’ kunt u terecht bij de projectleider de heer ing. S.A. Klarenbeek MSc. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0314-369618 of e-mail s.klarenbeek@wrij.nl. De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven