Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2019, 2881Beschikkingen | afhandelingHet stellen van maatwerkvoorschriften bij een melding in het kader van Besluit Lozen buiten inrichting, betreffende het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater D33456 door middel van een septictank met een inhoudt van 3 m3 met toepassing van een helofytenfilter ter plaatse van de Veerweg 57 te Zwijndrecht

 

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten maatwerkvoorschriften te verbinden aan een melding voor het het stellen van maatwerkvoorschriften bij een melding in het kader van Besluit Lozen buiten inrichting voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewaterlichaam D33456 door middel van een septictank met een inhoudt van 3 m3 met toepassing van een helofytenfilter ter plaatse van de Veerweg 57 te Zwijndrecht.

Start bezwaartermijn (6 weken): 13 maart 2019. De maatwerkvoorschriften liggen ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap, 0900 2005005 (lokaal tarief).

Bezwaar maken

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de maatwerkvoorschriften ter inzage zijn gelegd, tegen de maatwerkvoorschriften bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Ridderkerk, 13 maart 2019

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

P. Schakel, afdelingshoofd Vergunningverlening