Vergunning Waterwet Windpark Koningspleij Noord

Beschrijving initiatief

In 2016 heeft de gemeente Arnhem besloten om voor de ontwikkeling van een windpark langs de Pleijweg (N325) en een zonneveld ter plaatse van Koningspleij Noord een bestemmingsplan op te stellen.

Ten behoeve van het windpark is een milieueffectrapport opgesteld welke een onderdeel vormt van de toelichting van het bestemmingsplan. De uitkomst hiervan is ook gebruikt voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen van het windpark. De uitkomsten van de milieueffectrapportage leveren een lijnopstelling op bestaande uit vier windturbines ten noorden van de Pleijweg. Tevens wordt voorzien in het mogelijk maken van enkele bijbehorende voorzieningen, zoals ontsluiting en opstelplaatsen.

Coördinatiebesluit artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (coördinatieprocedure) en het daarop gebaseerde besluit van de gemeenteraad van Arnhem van 19 december 2016 met documentnummer 2016.0.056.619, bekend gemaakt op 17 maart 2017, maken het mogelijk dat diverse procedures ten behoeve van het windpark gelijktijdig kunnen worden doorlopen. Omdat voor de realisatie van dit project meerdere besluiten nodig zijn, worden om die reden het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning bouwen, de vergunning/ontheffing Wet natuurbescherming en de vergunning op grond van de Waterwet (watervergunning) gecoördineerd behandeld.

De coördinatieprocedure is zowel van toepassing op de voorbereiding van de besluiten als op de beroepsprocedure(s).

Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning bouwen en de vergunning/ontheffing Wet natuurbescherming zijn in beroep behandeld ter zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 20 juli 2018. De Afdeling heeft inmiddels in de procedure ten aanzien van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het bouwen op 13 februari 2019 een tussenuitspraak gedaan. Hierbij heeft zij de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders opgedragen om binnen 16 weken de gebreken in de besluiten op het punt van de 'woningen in de sfeer van het windpark' te herstellen. De beroepen tegen de de vergunning/ontheffing Wet natuurbescherming zijn op dezelfde datum ongegrond verklaard.

VergunningWaterwet

Ten behoeve van realisering van het windpark is een vergunning op grond van de Waterwet vereist van het Waterschap Rijn en IJssel ingevolge de Waterwet

Op 10 september 2019 is daartoe een aanvraag ingediend bij het Waterschap Rijn en IJssel. Verzocht is om een vergunning voor het plaatsen van vier windturbines en het uitvoeren van bijbehorende werkzaamheden, in de beschermingszone, profiel van vrije ruimte en buitenbeschermingszone van de waterkering Kleefse Waard, tussen dijkpaalnummers 51 en 56 nabij de Nieuwe Havenweg en de N325 in Arnhem.

Van de vier windturbines (WTB 1 t/m 4) komen er drie (WTB 1 tot en met 3) in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de primaire kering te staan en zijn vergunningplichtig in het kader van de Waterwet.

Bij het plaatsen van de 3 windturbines behoren volgende aanvullende werkzaamheden:

- Het realiseren van funderingspalen en funderingsblokken voor de 3 windturbines;

- Het realiseren van kraan opstelplaatsen;

- Het aanbrengen van toegang,- en bouwwegen met halfverharding;

- Het uitvoeren van graafwerkzaamheden binnen de buitenbeschermingszone van de primaire kering, ten behoeve van het verbreden van een bestaande watergang.

De ontwerpvergunning heeft vanaf 6 november 2018 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage gelegen.

Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft op 27 februari 2019 de gevraagde vergunning verleend voor de windturbines WTB 1 tot en met 3.

Inzagetermijn

Het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 18 maart 2019 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, te Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Tevens liggen de stukken gedurende de genoemde termijn voor een ieder ter inzage op het Stadskantoor, Eusebiusbuitensingel 53 te Arnhem, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Het besluit en bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien onder het kopje 'Externe bijlagen' op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

Beroep

Voor de beroepsmogelijkheden tegen het besluit tot verlening van de watervergunning geldt dat gedurende de beroepstermijn de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

 

  • • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van de watervergunning:

  • • Iedere belanghebbende die bezwaar heeft tegen de door het college van dijkgraaf en heemraden bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in de watervergunning ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning kan tegen deze wijzigingen beroep instellen;

  • • Iedere belanghebbende die weliswaar geen ontvankelijke zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van beroep als voor een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

 

Crisis- en herstelwet

tekstOp de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

2.

 

 

 

 

 

Naar boven