Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 2860Overige overheidsinformatieProjectplannen ‘Aanleg duurzame oevers Hondtocht Noord, Oudebostocht Noord en Houtribtocht’ vastgesteld

Volgens artikel 5.4 van de Waterwet is de waterbeheerder voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk verplicht een ‘projectplan’ vast te stellen. Deze verplichting geldt onder meer voor de aanleg van duurzame oevers.

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 5 maart 2019 de projectplannen voor de aanleg van duurzame oevers langs de Hondtocht Noord (Dronten), de Oudebostocht Noord (Dronten) en de Houtribtocht (Lelystad) vastgesteld.

Duurzame oevers zorgen voor een goede waterkwaliteit en een beter peilbeheer, ofwel een gezond watersysteem. De aanleg van deze duurzame oevers door Waterschap Zuiderzeeland draagt bij aan het behalen van verplichtingen van nationale en Europese regelgeving. Deze regelgeving beoogt om in 2027 40% van de watersystemen in Flevoland duurzaam en natuurvriendelijk te hebben ingericht. 

Deze projecten worden mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: ‘Europa investeert in zijn platteland’.

Inzage

 • 1.

  De hiervoor genoemde projectplannen ligt vanaf 15 maart 2019 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage op

 • 2.

  De projectplannen zijn ook te raadplegen op www.zuiderzeeland.nl/publicaties. Op verzoek wordt een afschrift van een projectplan verstrekt.  

  BezwaarBelanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar maken tegen een projectplan bij het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland,   Postbus 229, 8200 AE Lelystad, onder vermelding van het betreffende projectplan.

  Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat daarnaast ten minste:

  de naam van de indiener; adres; dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar.

  Voorlopige voorziening

  Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Als u  een verzoek om een voorlopige voorziening indient, kan verzocht worden om het besluit te schorsen. Dit verzoek kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het is ook mogelijk dit verzoek digitaal in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Vos (duurzame oevers) via telefoonnummer 06 1132 4066.

  De projectplannen zijn te downloaden in de linkerkolom.