Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2019, 2852Plannen | overigBekendmaking projectplan: Anti-verdrogingsmaatregelen Gilze (Lijndonk en Molenakkerweg)

Waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat het op 12 maart 2019 het projectplan Anti-verdrogingsmaatregelen in Gilze (Lijndonk en Molenakkerweg) heeft vastgesteld.

Aanleiding

Dit projectplan heeft betrekking op aanbrengen van drie conserveringsstuwen en het vervangen van drie bestaande duikers in het kader van anti-verdrogingsmaatregelen. De conserveringsstuwen worden aan de instroomzijde van de duikers geplaatst. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de Lijndonk en Molenakkerweg in Gilze in de waterlopen de Molenleij en de Molenheideloop. De exacte locaties zijn aangegeven in het projectplan.

Terinzagelegging

Dit besluit wordt bekend gemaakt op vrijdag 15 maart 2019 op https://www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap gepubliceerd. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Het projectplan ligt vanaf zaterdag 16 maart tot en met vrijdag 26 april 2019 ter inzage op het kantoor van het waterschap aan de Bouvignelaan 5 te Breda. Het projectplan is in te zien op werkdagen van 9:00 uur tot 16:00 uur.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het projectplan

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is tot en met 26 april 2019. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

1. naam en adres indiener;

2. dagtekening;

3. het nummer van het besluit (is 18IT004758);

4. de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;

5. handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaarschrift, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaarschrift is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

1. naam en adres indiener;

2. dagtekening;

3. omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;

4. een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);

5. handtekening verzoeker.

Zo mogelijk stuurt u een kopie van het besluit mee waarop het bezwaarschrift betrekking heeft. De voorzieningenrechter kan naar aanleiding van het verzoek voorzieningen treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dit vereist. Het gaat hier met name om gevallen waarin de uitspraak op het ingestelde bezwaarschrift in redelijkheid niet kan worden afgewacht. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Crisis- en herstelwet

Op dit projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Vos, T 076 564 15 02.

 

Breda, 15 maart 2019

 

Waterschap Brabantse Delta

Bouvignelaan 5, 4836 AA BREda

Postbus 5520, 4801 DZ Breda

T 076 564 10 00

E info@brabantsedelta.nl, I www.brabantsedelta.nl