Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 2802Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, smallere teeltvrije zone Marknesservaart

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Een beschikking is afgegeven op grond van artikel 3.81, lid 2 van het Activiteitenbesluit milieu­beheer voor de aanleg van smallere teeltvrije zones op de kavels n:R062, n:R063 en n:R064 voor de zijden die grenzen aan de Marknesservaart.

Aan de beschikking is een maatwerkvoorschrift verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Inzage

De genoemde beschikking ligt tot 25 april 2019 ter inzage op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur.

Op verzoek kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. Voor een afspraak kunt u bellen naar het water­schapshuis, telefoonnummer (0320) 274 911. De beschikking is tevens in te zien via de internetsite van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl/actueel/bekendmakingen/.

Bezwaren

Tegen de beschikking kunnen tot eind van de ter-inzage-termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen omtrent de beschikking kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.