Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2019, 2513Overige overheidsinformatieVOORNEMEN AANWIJZEN ZWEMLOCATIES 2019

Waterschap Limburg is voornemens om 34 zwemlocaties in oppervlaktewateren voor het jaar 2019 aan te wijzen en heeft daartoe ontwerpbesluiten opgesteld.

 

Inzage

Met ingang van 8 maart 2019 tot en met 18 april 2019 liggen deze ontwerpbesluiten alsmede een lijst met de aan te wijzen zwemlocaties voor het jaar 2019 ter inzage op het kantoor van Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in de gemeen­te­huizen van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Brunssum, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert op de daar gebruikelijke plaatsen en tijdstippen.

 

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen ingezetenen van de Provincie Limburg en overige be­langhebbenden hun zienswijze over de ontwerpbesluiten schriftelijk kenbaar maken aan het dage­lijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond onder vermelding van “Aanwijzing zwemlocaties 2019”. Voornoemde ingezetenen en overige belanghebbenden die hun ziens­wijze omtrent de ontwerpbesluiten mondeling naar voren willen brengen, kunnen zich ge­duren­de bovengenoemde termijn tijdens kantooruren wenden tot het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tele­foon 088-8890100.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van het waterschap (telefoon 088-8890100).