Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2019, 2427Overige overheidsinformatieOpenbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Limburg

Op woensdag 13 maart 2019 om 15.00 uur vindt in het kantoor van Waterschap Limburg te Roermond (Maria Theresialaan 99) een openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur.

Agenda

1. ALGEMEEN

1.1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda

1.2 Spreekrecht toehoorders

1.3 Lijst ingekomen stukken (AB-voorstel 2019, nummer 2)

2. INFORMATIEF

2.1 Bestuurlijke voortgangsrapportages over Q3-2018 voor Programma HWBP en Dijkversterkingen Maaswerken (AB-voorstel 2019, nummer 3)

2.2 Evaluatie Verordening Fractievergoeding Waterschap Limburg 2017 (AB-voorstel 2019, nummer 4)

2.3 Mededeling inzake vervolg Watersysteemtoets (AB-voorstel 2019, nummer 5)

2.4 Mededeling inzake eindadvies en brief standpunt WL/WBL inzake intensivering samenwerking waterketen (AB-voorstel 2019, nummer 6)

2.5 Mededeling inzake beantwoording vragen uit AB-themabijeenkomst inzake waterkwaliteit (AB-voorstel 2019, nummer 7)

2.6 Mededeling inzake WOZ-proceskosten; stand van zaken (AB-voorstel 2019, nummer 8)

3. BESPREEKSTUKKEN

3.1 Integriteit (AB-voorstel 2019, nummer 9)

3.2 Wijziging delegatie- en mandaatbesluit (AB-voorstel 2019, nummer 10)

3.3 Vaststelling Keur Waterschap Limburg 2019, legger en beleidsregel legger Waterschap Limburg 2019 (AB-voorstel 2019, nummer 11)

3.4 Samenhang peilbeheer, beekontwikkeling en assetbeheer in relatie tot onderhoud (AB-voorstel 2019, nummer 12)

3.5 Stimuleringsregeling maatregelen in de landbouw in het kader van klimaatadaptatie (AB-voorstel 2019, nummer 13)

3.6 Programmaplan Water in Balans (AB-voorstel 2019, nummer 14)

4. OVERIG

4.1 Rondvraag en sluiting

De vergaderstukken liggen tot en met woensdag 13 maart 2019 voor een ieder ter inzage in het waterschapskantoor van Waterschap Limburg te Roermond (Maria Theresialaan 99). De stukken zijn in te zien van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. De agenda en bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen via https://waterschaplimburg.waterschapsinformatie.nl/

Wilt u van het spreekrecht gebruik maken?

Meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de AB-vergadering aan bij de dijkgraaf via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl, onder vermelding van het agendapunt of niet geagendeerd onderwerp waarover u wilt inspreken. De verzoeker vermeldt in zijn of haar verzoek naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Informatie

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Bestuursondersteuning via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl.

Roermond, 5 maart 2019

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf