Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 2421Overige overheidsinformatieAgenda Algemene Vergadering 12 maart 2019

Agenda van de Besluitvormende vergadering van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland op dinsdag 12 maart 2019 aanvang om 13.30 uur in het Waterschapshuis in Lelystad.

AV Opiniërend

1 Opening

2 Insprekers

3 Vaststellen verslag van de vergadering van de Algemene Vergadering d.d. 6 februari 2019

4 Samenvatten toezeggingen

5 Rondvraag

6 Sluiting

AV BESLUITVORMEND

1 Opening

2 Gelegenheid tot inspreken*

3 Vaststelling agenda

4 Mededelingen van het college van Dijkgraaf en Heemraden

5 BESLUITVORMEND, ter bespreking

5.a Investering in de organisatie en inrichten HWBP-programma

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat het waterschap voor een aanzienlijke intensivering van de waterveiligheidsopgave. Voor 2050 moeten onze waterkeringen op orde zijn. Om onze HWBP-opgave beheerst en doelmatig uit te voeren en te starten met dijkversterking 8-3, is het nodig om een HWBP-programma in te richten.

5.b Zienswijze op de actualisatie 2019 en ontwerp-begroting 2020 GR Het Waterschapshuis

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (HWH) heeft de geactualiseerde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 aangeboden aan de waterschappen met het verzoek om hun zienswijzen.

Waterschap Zuiderzeeland onderschrijft in de conceptzienswijze het belang van landelijke ICT-samenwerking en ondersteunt een beheerste groei van Het Waterschapshuis. Tegelijk spreekt het waterschap zijn zorg uit over de omvang van de huidige groei. Concreet doet het waterschap enkele voorstellen om, waar mogelijk, herprioritering toe te passen. Het Waterschapshuis en de waterschappen zullen in gezamenlijkheid prioriteit moeten geven aan de juiste balans tussen groei en realisatiekracht.

5.c Optimalisatie Ephyra

De slibeindverwerker Ephyra blijkt beter te presteren dan verwacht en kan nog beter presteren dan nu. Hierdoor kan er flink meer zuiveringslib worden vergist en meer duurzame energie worden geproduceerd. Dit voorstel gaat in op het uitvoeren van nader onderzoek naar de optimalisatievarianten voor Ephyra en de mogelijke meekoppelkansen in relatie tot doelmatigheid en het verder verduurzamen van onze taak.

5.d Slibstrategie 2022 en verder

Op basis van de huidige inzichten lijken de kosten voor de slibeindverwerking flink toe te nemen. Er is een kans ontstaan om met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ons zuiveringsslib gezamenlijk bij Waternet te drogen met restwarmte van het Afval Energie Bedrijf Amsterdam. Het gezamenlijk drogen lijkt in alle opzichten duurzamer dan onze huidige wijze van verwerken van zuiveringsslib. Hiermee wordt ons zuiveringsslib ingezet als brandstof. De totale kosten van het drogen en afzetten van gedroogd slib zullen naar verwachting gelijk of lager zijn dan de huidige kosten. De AV wordt gevraagd in te stemmen met het uitwerken van de samenwerking en het maken van een ontwerp binnen een aantal randvoorwaarden en kaders. Deze randvoorwaarden en kaders zijn gericht op het realiseren van een samenwerking met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor het gezamenlijk drogen van zuiveringsslib bij Waternet op een robuuste, duurzame, doelmatige en toekomstbestendige slibeindverwerking.

5.e Agenda Stedelijk Water en impulsmaatregelen

In oktober 2018 is in de AV een voorstel besproken, waarmee een impuls gegeven kan worden aan het stedelijk waterbeheer. In dit overleg zijn diverse vragen gesteld over de inhoud, achtergrond en context van het voorstel. Het voorstel is daarop aangehouden. De vragen uit de AV zijn verwerkt in een Agenda stedelijk water, waarin de huidige activiteiten van het waterschap op het gebied van stedelijk waterbeheer worden toegelicht. Daarnaast worden concrete impulsmaatregelen voorgesteld en wordt een doorkijk gegeven naar nog te ontwikkelen stappen/activiteiten. De AV heeft in februari gereflecteerd op de Agenda. Met wat kleine aanpassing wordt de Agenda in maart ter besluitvorming aangeboden.

5.f Uitwerking Budget Klimaatadaptatie en Duurzaamheid

De AV wordt voorgesteld in te stemmen met de door het college voorgestelde werkwijze van het nieuwe Budget Klimaatadaptatie en Duurzaamheid. Dit budget heeft als doel om samen met onze omgeving en partners te werken aan een duurzame leefomgeving, waarin de nadelige effecten van de klimaatverandering worden opgevangen, wij onze CO2-voetafdruk verkleinen en werken aan een circulair waterschap. Hierbij is het uitgangspunt dat we in plaats van stimuleren, samen met partners activiteiten gaan uitvoeren. Dit betekent dat het waterschap samen met de omgeving en partners nieuwe dingen in beweging gaat brengen op de thema’s klimaat en duurzaamheid.

5.g Terugblik AV-werkgroep Investeringen

De AV-werkgroep investeringen heeft teruggeblikt op de implementatie van de aanbevelingen in het afgelopen halfjaar. Het college van DenH is verheugd dat de AV-werkgroep ziet dat we hiermee op de goede weg zijn. Het college van DenH onderschrijft de twee aanbevelingen die de AV-werkgroep aan de Algemene Vergadering doet.

6 BESLUITVORMEND, hamerstukken

6.a Wijzigen Reglement van Orde Algemene Vergadering

6.b Aanleggen bypassleiding n.a.v. calamiteit persleiding de Gondel

7 VERSLAGLEGGING VORIGE VERGADERING

7.a Vaststellen verslag van de vergadering van de Algemene Vergadering d.d. 6 februari 2019

7.b Besluitenlijst AV d.d. 6 februari 2019

7.c Actiepuntenlijst

8 STUKKEN TER KENNISNAME

8.a Totaaloverzicht begrotingswijzigingen

8.b Openbare besluitenlijsten van het college van Dijkgraaf en Heemraden

8.c Reactie Waterschap Zuiderzeeland op rapportage ILT zorgplicht

8.d Watertakenplan Noordoostpolder

8.e Onderzoek Grondgebruik Flevoland

9 INGEKOMEN STUKKEN

9.a Dierenbescherming, Kanttekeningen muskusrattenveldproef en aanbevelingen

9.b Rekenkamercommissie Zuiderzeeland, Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie Onderzoek Oosterwold

9.c Het Waterschapshuis, oordeel Belastingdienst BTW Gr HWH

10. Samenvatten toezeggingen

11 Rondvraag

12 Sluiting

AV Beeldvormend

1 Opening

2 Vaststellen verslag van de vergadering van de Algemene Vergadering d.d. 6 februari 2019

3 Rondvraag

4 Sluiting

*Tijdens de openbare vergaderingen van de Algemene Vergadering kunnen toehoorders, door middel van het zogenaamde spreekrecht, het woord voeren. Voor de spreektijd is maximaal vijf minuten per onderwerp beschikbaar. Een verzoek voor het gebruik maken van spreekrecht, dient tenminste 2 x 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter van de Algemene Vergadering, te zijn ingediend via bo@zuiderzeeland.nl. In het verzoek dient de naam van degene die het woord wenst te voeren en het onderwerp waarover men wil spreken te zijn vermeld.

INZAGE

De agenda met bijbehorende vergaderstukken zijn vanaf 27 februari 2019 digitaal in te zien op www.zuiderzeeland.nl/avagenda. Daarnaast kunt u ook in de bibliotheken van de gemeente Almere, Dronten, Lelystad, De Fryske Marren, Noordoostpolder, Steenwijk, Urk en Zeewolde inloggen op de gratis toegankelijke pc.