Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 2420Plannen | overigWatervergunning Nisseweg, Kruiningen

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een ontwerp watervergunning te verlenen voor de lozing van afvalwater, afkomstig een bodembeschermende voorziening voor het lade en lossen van vrachtwagens in de laadkuil, in een oppervlaktewaterlichaam, locatie Nisseweg in Kruiningen

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 4 maart 2019 tot en met 15 april 2019 ter inzage bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 in Middelburg, elk ewerkdag van 08.00 tot 17.00 uur. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp-watervergunnngen. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.