Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2019, 2416Beschikkingen | afhandelingTer inzage legging ontwerpprojectplan 'herinrichting Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2 (P1000122)' met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger

Van 05 maart 2019 tot en met 16 april 2019 ligt het ontwerpprojectplan ‘herinrichting Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2 (P1000122)' tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan 99 te Roermond. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige wijziging van de legger van oppervlaktewaterlichamen. Het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger ligt eveneens tijdens voornoemde termijn ter inzage.

Toelichting

Het waterschap streeft een robuust en klimaatbestendig regionaal watersysteem na. De huidige loop van de Geul rond de Kruitmolen voldoet niet aan de eisen voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem omdat 1) bij afvoeren met hoge waterstanden wateroverlast optreedt in de omgeving, 2) de stuw en bodemval in de Geul een barrière zijn voor vismigratie en 3) sprake is van achterstallig onderhoud aan de oevers/kademuren van de Geul.

Het oplossen van de boven genoemde drie items (wateroverlast, vismigratie en achterstallig onderhoud) wordt onderstaand toegelicht.

Aanpak wateroverlast

Op dit moment is het niet mogelijk om tijdens hoogwatersituatie het water te sturen, om daarmee wateroverlast in de omgeving te voorkomen of te verminderen. De Geul ter hoogte van de kruitmolen vormt het knelpunt. Daarom wordt een hoogwatergeul aangelegd. De hoogwatergeul is geprojecteerd op de rechteroever van de Geul, tegenover het terrein waar vroeger de Leeuwbierbrouwerij gevestigd was. De betrokken gronden zijn eigendom van de Gemeente Valkenburg a/d Geul.

Nabij de hoogwatergeul zal de gemeente een parkeervoorziening en een visvijver aanleggen (door en voor rekening van de gemeente). Zowel de visvijver als de parkeerplaats zijn gesitueerd in het inundatiegebied van de Geul. Verlies van ruimte in het inundatiegebied zou kunnen leiden tot nog hogere waterstanden. Het verlies aan oppervlakte door de aanleg van de visvijver en de parkeerplaats wordt ruimschoots gecompenseerd door de aanleg van de hoogwatergeul.

Gemiddeld genomen zal de hoogwatergeul twee maal per jaar functioneren. Om de hoogwatergeul zijn functie te laten behouden is het noodzakelijk dat regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd. Denk hierbij aan het maaien van de vegetatie en het verwijderen van slib.

Opheffen vismigratieknelpunt

In de bodem van de Geul, ter plaatse van de stuw bevindt zich een drempel. Deze is een knelpunt voor vissen om stroomopwaarts te migreren. Door de bodem met grof sediment uit te vlakken wordt dit knelpunt opgeheven.

Aanleg en herstel oeverbescherming

Op het traject van de Polfermolen tot de Molentak Kruitmolen is de oeverbescherming van de Geul in verval geraakt en niet op orde. Ter plaatse van het voormalige fabriekscomplex zijn de oevers van de Geul versterkt met kademuren. De kademuren zijn plaatselijk in slechte staat. Binnen dit project wordt het achterstallig onderhoud aan de bestaande kademuren, in samenwerking met de Gemeente Valkenburg aan de Geul, weggewerkt en wordt het bovenstroomse traject tot de Polfermolen tweezijdig voorzien van nieuwe oeverbescherming, bestaande uit stapelmuren van natuursteen. De ligging van dit gedeelte van de Geul wordt aangemerkt als ‘randstedelijk’ gebied, waar vrij meanderen niet mogelijk c.q. wenselijk is.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de projectleider, Marcel Rouwette, via telefoonnummer 06 53 35 74 18 of email m.rouwette@waterschaplimburg.nl. Na afloop van de inspraaktermijn zullen de ontwerpbesluiten, samen met de ontvangen zienswijzen, ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, Marcel Rouwette, via telefoonnummer 06 53 35 74 18 of via het e-mailadres: m.rouwette@waterschaplimburg.nl. De ontwerpbesluiten zijn ook in te zien in de linker kolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf