Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 2364Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking peilbesluit Buitendijksche Binnenveldersche polder

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 30 januari 2019 het peilbesluit voor de Buitendijksche Binnenveldersche polder vastgesteld.

De Buitendijksche Binnenveldersche polder is grotendeels gelegen in de gemeente Amstelveen. In het noorden ligt een klein deel van de polder in de gemeente Amsterdam. In het noordoosten ligt de poldergrens over de Amstelveenseweg en de Amsterdamseweg. De grens tussen het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland en het beheergebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht ligt hier circa 100 meter ten westen van langs de Ringvaart. Hierdoor ontstaat er een smalle strook land tussen de Amstelveenseweg / Amsterdamseweg en de Ringvaart die bij het watersysteem van de polder hoort, maar in het beheergebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht ligt. Dit is in 2008 overeengekomen tussen Rijnland en waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het peilbesluit van deze strook land tussen de Amstelveenseweg / Amsterdamseweg en de Ringvaart moet daarom ook door waterschap Amstel, Gooi en Vecht bekrachtigd worden. Het zuiden van de polder bestaat voor een groot deel uit natuur en maakt onderdeel uit van het recreatiegebied het Amsterdamse Bos. In het zuidelijk deel bevindt zicht ook de Amstelveense Poel. De Amstelveense Poel en het zuidwestelijk deel hebben een natuurbestemming. Het noordelijk deel bestaat voor een groot deel uit stedelijk gebied en heeft een gemengde bestemming voor wonen, kantoor, recreatie en groen.

Het peilbesluit kan worden ingezien van 7 maart 2019 tot en met 18 april 2019:

1. op het kantoor van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden tijdens kantooruren;

2. vanaf 7 maart 2019 via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen tegen het peilbesluit. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit peilbesluit naar voren heeft gebracht. Een gemotiveerd beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Door het instellen van beroep wordt de werking van het peilbesluit niet geschorst. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het peilbesluit wel te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net

 

Leiden, 6 maart 2019