Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 2355Overige overheidsinformatieStart inspraak ontwerp – 1e wijziging van de partiële herziening peilbesluit Groenraven-Oost, zuidelijke deel 2019

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat de ontwerp – 1e wijziging van de partiële herziening peilbesluit Groenraven-Oost, zuidelijk deel 2019 ter inzage ligt voor inspraak.

In een peilbesluit staat welke oppervlaktewaterpeilen het waterschap voor het gebied hanteert. Middels een partiële herziening kunnen wijzigingen van het oppervlaktewaterpeil worden geregeld. Bij een eerdere wijziging van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal (2de partiële herziening d.d. 14-12-2016) zijn niet alle wijzigingen correct verwerkt. Sommige van deze wijzigingen heeft ook consequenties voor het peilbesluit Groenraven-Oost zuidelijk deel, en deze worden in deze wijziging opgenomen.

Inzien stukken

U kunt de ontwerp-wijziging van het peilbesluit van 1 maart 2019 tot en met 11 april 2019 inzien op:

- het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten, elke werkdag van 9:00 tot 17:00 uur;

- de website van het waterschap: www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen.

Inspraak

Belanghebbenden kunnen inspreken op het besluit. U kunt tot en met 11 april 2019 uw zienswijze over de ontwerp-wijziging van het peilbesluit indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten onder vermelding van “ontwerp-wijziging van de partiële herziening peilbesluit Groenraven-Oost, zuidelijk deel’. Wilt u uw zienswijze liever mondeling indienen ? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken tot uiterlijk 11 april 2019 met mevrouw Susan Graas. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden, verzoeken wij u dat meteen aan te geven.

Het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze waarop de inspraakreactie in de wijziging van het peilbesluit wordt verwerkt. De definitieve wijziging van het peilbesluit wordt samen met het inspraakrapport door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Voor de goede orde wijzen wij u er op dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van de besluiten daartegen ook geen beroep in kunt stellen (bij de rechtbank).

Informatie

Voor meer informatie over de ontwerp-wijziging van het peilbesluit kunt u contact opnemen met Susan Graas (tel. 030 - 209 7010 , e-mail susan.graas@hdsr.nl).

 

Houten, 1 maart 2019