Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 2352Overige overheidsinformatieStart inspraak ontwerp - 3de partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal 2019

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat de ontwerp - 3de partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal 2019 ter inzage ligt voor inspraak.

Het huidige peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal is in 2008 vastgesteld. In een peilbesluit staat welke oppervlaktewaterpeilen het waterschap voor het gebied hanteert. Middels een partiële herziening kunnen wijzigingen van het oppervlaktewaterpeil worden geregeld. Deze partiële herziening beoogt om het watersysteem en het waterpeil voor een tweetal gebieden zo in te richten dat het peil voldoet en het goed beheerd kan worden:

1. Bij het Tuincentrum in Werkhoven

2. Bij het MOB complex in Odijk

In beide gebieden wordt aangegeven dat een goede sturing van de peilen lastig is en het peil in de praktijk anders is dan in het geldende peilbesluit. De partiële herziening betreft eigenlijk een formele vastlegging van de oppervlaktewaterpeilen zoals deze op dit moment zijn ingesteld en kleine aanpassingen ter verbetering van het watersysteem. De wijzigingen zijn opgenomen in de ontwerp - 3de partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal 2019.

Inzien stukken

U kunt de ontwerp-partiële herziening van het peilbesluit van 1 maart 2019 tot en met 11 april 2019 inzien op:

- het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten, elke werkdag van 9:00 tot 17:00 uur;

- de website van het waterschap: www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen.

Inspraak

Belanghebbenden kunnen inspreken op het besluit. U kunt tot en met 11 april 2019 uw zienswijze over de ontwerp-partiële herziening van het peilbesluit indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten onder vermelding van “ontwerp-partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal’. Wilt u uw zienswijze liever mondeling indienen ? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken tot uiterlijk 11 april 2019 met mevrouw Susan Graas. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden, verzoeken wij u dat meteen aan te geven.

Het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze waarop de inspraakreactie in de partiële herziening van het peilbesluit wordt verwerkt. De definitieve partiële herziening van het peilbesluit wordt samen met het inspraakrapport door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Voor de goede orde wijzen wij u er op dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van de besluiten daartegen ook geen beroep in kunt stellen (bij de rechtbank).

Informatie

 

Voor meer informatie over de ontwerp-partiële herziening van het peilbesluit kunt u contact opnemen met Susan Graas (tel. 030 - 209 7010, e-mail susan.graas@hdsr.nl).

 

Houten, 1 maart 2019