Ontwerp projectplan Waterwet ‘Automatische stuw en vispassage Nieuwe Sluis Schipbeek’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘Automatische stuw en vispassage Nieuwe Sluis Schipbeek’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan. In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) werkt Waterschap Rijn en IJssel aan het visoptrekbaar maken van de gehele Schipbeek-Buurserbeek. Dit houdt in dat vissen over de gehele lengte van de Schipbeek kunnen zwemmen zonder obstakels tegen te komen waar de vissen niet kunnen passeren. Stuw Nieuwe Sluis, gelegen aan de N824 van Neede naar Diepenheim, is het laatste resterende obstakel en wordt nu aangepakt. Het project omvat naast de aanleg van de vispassage de automatisering van de stuw Nieuwe Sluis.

Het ontwerp projectplan Waterwet ‘Automatische stuw en vispassage Nieuwe Sluis Schipbeek’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites: - http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie heeft een ieder de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp projectplan.

Op 7 maart 2019 wordt van 17.00-20.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden bij Camping Den Blanken, Diepenheimseweg 44, 7161 LW, Neede. Waterschap Rijn en IJssel zal dan toelichting geven op het plan en er zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Voor informatie over het ontwerp projectplan Waterwet ‘Automatische stuw en vispassage Nieuwe Sluis Schipbeek’ kunt u ook terecht bij de projectleider de heer ing. C.A.T. Egging (tel. 0314 – 369646). De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven