Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2019, 1510Overige overheidsinformatieWaterschapsverkiezingen 2019 - kandidatenlijsten

In verband met de te houden waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 heeft het centraal stembureau van Waterschap Limburg in een openbare zitting op 8 februari 2019 besluiten genomen over de geldigheid van de kandidatenlijsten en het handhaven van de daarop vermelde kandidaten, alsmede over de nummering van de kandidatenlijsten. De artikelen I 17 en I 18 van de Kieswet zijn van toepassing. De processen verbaal van de zitting en de kandidatenlijsten liggen ter inzage in het kantoor van het waterschap te 6043 CX Roermond, Maria Theresialaan 99. Ook staan de documenten vanaf 8 februari 2019, 19:00 uur op de internetpagina van het waterschap: www.waterschaplimburg.nl Tegen de besluiten over de geldigheid van de kandidatenlijsten en over het handhaven van de daarop vermelde kandidaten kan iedere belanghebbende en iedere kiezer tot en met 12 februari 2019 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage.

Roermond, 8 februari 2019

De voorzitter van het centraal stembureau,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck