Besluit tot het verlenen van ontheffing van het verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater, aan alle ijsverenigingen binnen het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap  Rijn en IJssel;

gelet op artikel 78 Waterschapswet en artikel 3.2 Keur Waterschap  Rijn en IJssel 2009;

BESLUIT

Aan alle ijsverenigingen ontheffing te verlenen van het verbod, d.d. 13 juli 2018

Waterschapsblad  jaargang 2018,  nummer 6920, voor het onttrekken van water uit alle oppervlaktewateren binnen het beheergebied van Waterschap  Rijn en IJssel.

ONDER DE VOORWAARDE:

dat het onttrokken water zo veel mogelijk wordt toegepast op de bodem;

dat de betreffende ijsvereniging in het bezit is van een geldige vergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater;

dat voldaan wordt aan de vergunningvoorschriften.

Deze ontheffing wordt afgegeven voor een periode van 6 weken, met ingang van de datum

van bekendmaking.

OVERWEGINGEN:

Nederland  heeft afgelopen zomer een zeer droge periode gehad en kent een groot

neerslagtekort.  De verwachting is dat het grondwater zich  bij de start van het groeiseizoen niet tot normale waarden zal hebben hersteld.

Iedere zomer dalen de grondwaterstanden,  neemt de stroming in de watergangen  af en valt

een aantal watergangen  droog. Het jaar 2018, waarbij er nauwelijks neerslag viel, er veel water verdampte en de rivierstanden in de rijntakken ook extreem lage waarden  bereikten,  is echter zeer uitzonderlijk te noemen.  Om de grondwaterstand  te herstellen  is veel aanvulling door neerslag  nodig. We verwachten niet dat dit in voldoende mate gaat gebeuren.

Dit leidt ertoe dat we volgend voorjaar extra kwetsbaar zijn en een groot risico lopen op

vergelijkbare problemen als in 2018.

Daarom worden mitigerende maatregelen genomen door de gevallen neerslag zoveel

mogelijk vast te houden in het watersysteem en te laten  infiltreren  in  het grondwater.  Door deze maatregelen te nemen, wordt bijgedragen aan het herstel van de waterstanden.

Het onttrekken  van oppervlaktewater en het zoveel mogelijk toepassen op de bodem, door

de schaatsbanen,  is een maatregel die bijdraagt aan het herstel van de grondwaterstanden doordat het water zal infiltreren.  Ook gezien de lage temperaturen gedurende de winterperiode, zodat er geen sprake is van verdamping.  Daarom  hebben wij besloten ontheffing te verlenen van het verbod voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater aan alle ijsverenigingen. Wel onder de voorwaarde dat er voldoende water beschikbaar is, er moet water stromen over de benedenstrooms gelegen stuw of vispassage.

 

Doetinchem, 29 januari 2019

Naar boven