Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 1451Overige overheidsinformatieStart inspraak ontwerp-projectplan Kadeverbetering Montfoortsevaartkade Oost

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat het ontwerp-projectplan ’Kadeverbetering Montfoortsevaartkade Oost’ ter inzage ligt voor inspraak.

De te verbeteren kade ligt in de gemeente Montfoort, ten oosten van de Montfoortse Vaart, langs de Cattenbroekerdijk, het deel vanaf de Lindeboomsweg tot aan het Weidepad. De kade voldoet niet meer aan de eisen voor waterveiligheid en moet verbeterd worden. Het waterschap heeft het voornemen maatregelen te nemen om de kade te verbeteren qua sterkte en hoogte, en heeft daartoe een ontwerp-projectplan opgesteld.

Stukken inzien

Van 11 februari 2019 tot en met 25 maart 2019 kunt u het ontwerp-projectplan Kadeverbetering Montfoortsevaartkade Oost inzien. U kunt het ontwerp-projectplan digitaal inzien via www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen. Bent u niet in de gelegenheid om het ontwerp-projectplan digitaal in te zien? Dan kunt u het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen inzien op de volgende locatie:

- het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, te Houten, elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Wanneer u de stukken wilt inzien op ons kantoor en u wilt graag inhoudelijke informatie of een persoonlijk gesprek, dan is het wenselijk een afspraak te maken. Een afspraak maken kan via de heer Hans Verkerk, telefoonnummer 06-8133 7717.

Zienswijze

Als u uw zienswijze wilt geven op dit ontwerp-projectplan, dan kunt u die uiterlijk tot en met 25 maart 2019 schriftelijk en ondertekend onder vermelding van ‘ontwerp-projectplan Kadeverbetering Montfoortsevaartkade Oost’ indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten.

Wilt u uw zienswijze liever mondeling indienen? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken tot uiterlijk 25 maart 2019 met de heer Hans Verkerk. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden, verzoeken wij u dat meteen op te geven. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van het projectplan geen beroep kunt instellen bij de rechtbank.

Beroep

Na behandeling van ingediende zienswijzen stelt het waterschap het projectplan definitief vast. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen tegen vaststelling van het definitieve projectplan beroep instellen bij de Rechtbank Utrecht.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer Hans Verkerk, telefoonnummer: 06-8133 7717 of email hans.verkerk@hdsr.nl.

 

Houten, 11 februari 2019