Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2019, 1442Beschikkingen | afhandelingProjectplan Plaatselijk verdiepen waterlichaam nabij Stadspolders in Dordrecht

 

Hierbij maken wij bekend dat wij projectplan ten behoeve van het plaatselijk verdiepen van het waterlichaam nabij Stadspolders in Dordrecht hebben vastgesteld op 24 januari 2019.

Het project Plaatselijk Verdiepen Stadspolders geeft invulling aan de uitvoering van een resultaatplichtige KRW-maatregel en levert een bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit. De waterkwaliteit van het waterlichaam Stadspolder voldoet nog niet aan de KRW-doelstelling. Nalevering van nutriënten door baggeraanwas is hiervan een oorzaak. Verder beperkt de bagger de ontwikkeling van waterplanten die voor een goede waterkwaliteit van belang zijn. Door het aanleggen van een (bezink)put zal toekomstige bagger zich concentreren in de put. Hierdoor wordt het nadelige effect van de baggerlaag op de waterkwaliteit beperkt.

Het projectplan ligt van 8 februari 2019 tot en met 22 maart 2019 ter inzage bij:Waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100 te Ridderkerk, op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat het projectplant er inzage is gelegd, tegen het projectplan bezwaar instellen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC te Ridderkerk en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van bezwaar.

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningen-rechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor nadere inlichtingen over dit projectplan kunt u terecht bij Ricky Boogert te bereiken via het Waterschapsloket, telefoonnummer: 0900-2005005.

 

Ridderkerk, 24 januari 2019

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

drs. A.A. Van Vliet , secretaris-directeur