Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 1439Overige overheidsinformatieVaststelling projectplan Nieuwbouw stuw Vlist-Oostzijde

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 28 januari 2019 het projectplan voor het bouwen van de stuw Vlist-Oostzijde heeft vastgesteld. Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het projectplan vastgesteld, waarin werkzaamheden beschreven staan die het waterschap wil gaan uitvoeren.

 

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 5 november t/m 17 december 2018. Tijdens de inspraakperiode is bij het waterschap geen zienswijze ingediend.

 

Stukken inzien

U kunt het projectplan voor de nieuwbouw stuw Vlist-Oostzijde digitaal inzien via https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/krimpenerwaard-voorh/stuw-vlist-oostzijde/.

 

Zienswijze

Het college van het waterschap informeert iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de inspraakreactie in het projectplan Nieuwbouw stuw Vlist-Oostzijde is verwerkt.

 

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan óf kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen.

 

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectbeheerder David Reurslag, tel. 06-15068429 of via de e-mail david.reurslag@hdsr.nl

 

Houten, 8 februari 2019