Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2019, 1430Overige overheidsinformatieWijziging mandaatbesluit waterschap Hollandse Delta 2018

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta heeft op 8 januari 2019 besloten het huidige Mandaatbesluit 2018 aan te passen. Het voorschrift om waarbij zichtbare autorisatie door een lid van de directie wordt voorgeschreven, is aangepast. Dit voorschrift komt terug bij verschillende regels in het Mandaatregister. In de bijlage is het register (met wijzigingen ) bijgevoegd.

Het verleende nieuwe mandaat treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Tegen het besluit tot mandaatverlening kunnen belanghebbenden vanaf de dag na bekendmaking binnen zes weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift wordt gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk onder vermelding van ‘bezwaar wijziging mandaatbesluit.

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta;

Gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Algemeen bestuurlijke zaken en Handhaving; Overwegende dat het wenselijk is om het Mandaatbesluit op een aantal punten te wijzigen;

Gelet op;

- Artikel 84 Waterschapswet

- Mandaatbesluit waterschap Hollandse Delta 2018

Besluit

het voorschrift ‘ Zichtbare autorisatie door lid Directieraad bij bedragen > €50.000’ te wijzigen in ‘Zichtbare autorisatie door lid Directieraad bij bedragen > €250.000’

 

Ridderkerk, 6 februari 2019

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

drs. A.A. van Vliet, secretaris-directeur